Vedtægter

Vedtægter for foreningen E-Sport Taasinge

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er E-Sport Taasinge (EST), stiftet d. 18. Marts 2019.
Foreningen har hjemhørende på Tåsinge i Svendborg Kommune.

§2 Organisering
Foreningen er en selvstændig forening, med en demokratisk valgt bestyrelse og egne vedtægter.

§3 Formål
Det er foreningens formål, at udbrede og fremme interessen for e-sport ved at skabe rammer for et fællesskab både e-sportsligt og kulturelt. Dette sker ved at samle medlemmerne under de bedst tænkelige forhold, Indgå strategiske samarbejder med andre, og tilføre og dele viden
og oplysning.

Det søges blandt andet opnået igennem:
• At skabe gode fysiske rammer og fremme koordinationen af arrangementer og tiltag
• At synliggøre foreningen og arbejde i lokalsamfundet for en god og formel integration, accept og forståelse af sporten.
• At indgå strategiske samarbejdsaftaler med interessenter og andre foreninger i lokalsamfundet der kan medvirke til medlemmernes virke og sportens fremme.
• At udvikle gode og engagerede trænere og ledere med henblik på at styrke e-sportens integration og gennemslagskraft.
• At sikre massiv lokalopbakning igennem kendskab, højt aktivitets niveau, målrettede aktiviteter og fornyelse.
• At glæde og lyst præger alle aktiviteter og udvikling.

§4 Medlemskab
Man er medlem, når foreningen har modtaget betaling for medlemskontingentet. Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer i foreningen. Bestyrelsen kan afvise anmodninger om optagelse, og kan ligeledes ekskludere medlemmer, der modvirker foreningen formål, eller skader dens interesser.

§5 Bestyrelsen
Foreningens anliggender varetages af bestyrelsen der er demokratisk valgt.
Bestyrelsen består af minimum 5 personer og indeholder følgende sammensætning:

A) Formand – (på valg i lige år)
B) Næstformand – (på valg i ulige år)
C) Sekretær – (på valg i lige år)

Yderligere vælges 2 menige bestyrelsesmedlemmer (på valg henholdsvis i lige og ulige år)

Den siddende bestyrelse kan beslutte at udvide bestyrelsen med yderligere 1-2 medlemmer såfremt dette måtte blive nødvendigt, som ligeledes vælges for en 2 årig periode. Herudover kan vælges et antal suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig efter valget på de gældende poster.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2 årig periode. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og uddelegerer ansvar og opgaver efter eget skøn.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, og indkaldes af formand og kasserer. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Afgørelser afgøres ved simpel majoritet. Ved stemmelighed er formanden, eller i hans fravær kassererens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen skal føre protokol over bestyrelsesmøderne, med dagsorden og beslutningsreferat.
Tegningsberettigede er Formand og Næstformand i fællesskab.

§6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes mindst en gang årligt senest 1. Juni. Generalforsamlingen annonceres som minimum ved opslag på foreningens hjemmeside eller lign. Samt ved indkaldelse via mail til samtlige foreningens medlemmer med aktive mailadresser. Indkaldelsen sker med et varsel på mindst 14 dage.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved stemmeflertal og er beslutningsdygtig uanset det fremmødtes antal.
Stemmeberettigede for generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer over 15 år. Medlemmer under 15 år skal repræsenteres af en værge. Afstemning kan ikke ske uden fremmøde eller ved fuldmagt.

Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent, og evt. stemmetællere
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning for bestyrelsens arbejder og foreningens aktiviteter.
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af intern revisor
9. Eventuelt

Forslag til bestyrelsen jf. dagsordnens pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde enten på skrift eller mail senest 8 dage før generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen er alle medlemmer som er fyldt eller fylder 18 i det indeværende år.

 
§7 Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når flertallet i bestyrelsen ønsker det, eller 1/3 af de aktive medlemmer fremsætter en skriftlig begæring til bestyrelsen. Den skriftlige begæring skal indeholde dagsorden, og fremsendes bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.

§8 Regnskab
Regnskabet følger kalenderåret. Revision af regnskabet foretages af den på generalforsamlingen valgte interne revisor.

§9 Vedtægtsændringer
Foreningens vedtægter kan ændres af et generalforsamlingsflertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§10 Opløsning
Beslutning om foreningens ophør kan træffes på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum. Ved foreningens ophør anvendes dens eventuelle formue til almene lokale formål der efter den opløsende generalforsamlings vurdering er i overensstemmelse med foreningens formål